Soundtrack Information

Xero

Xero

Salon Elegance

Release Date: July 19, 2013

Format: Digital

Music From

Music By

Purchase Soundtrack

Track Listing

1. Intoro 0:26
2. Dangai 2:14
3. Hana Gin 2:12
4. Pantsu Etchi Na 1:50
5. Miu Sayo 2:00
6. Hatashiai Sabaku 2:02
7. Kyua 1:48
8. Saigo No Kisu Wa 2:00
9. Hotto Ni Naru 2:23
10. Rorikon 1:05
11. Zero Sen 1:02
12. Nigakute Setsunai Kaori 2:24
13. Kaitsuu 2:10
14. No Yaki Suru 1:05
15. Xero vs. the Black Angel 2:08
16. Bijin 1:12
17. JF 3 1:25
18. Sendo Kane Onago 2:19
19. Jenoseido 0:58
20. Geisha Odishon 2:18
21. Rezu Suru 1:54
22. Yama Sei Sora 1:58
23. Taiki Takeru 2:08
24. Shiro Higanbana 1:32
25. Kuro No San 1:40
26. The Answers of Haikun-Zen 1:39
27. Gun Chi 2:05
28. Tama Akako 3:04
29. Nachi Ono Fakku (Machi Shibotsu Sha) 2:38
30. Koshoku 1:49
31. Fudo Goro 1:03
32. Yoshi Tanaka Rei 0:53
33. Kuroi Ame 2:18
34. Shin Toyo 1:34
35. Chinatsu 1:29
  Total Album Time: 62:45
Missing Information?

If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!